English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Kế hoạch tư vấn xây dựng ISO 50001

KẾ HOẠCH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ISO 50001
(ISO 50001 TRAINING & CONSULTING PLAN)
                                                                                               
 
TT
Sq.
Nội dung công việc
(Contents)
Đơn vị
thực hiện
(In charge)
Tiến độ thực hiện (Period of process(month/ week))
Tổng cộng
 (mandays)
 Tháng thứ 1
(1st month)
Tháng thứ 2
(2nd month)
Tháng thứ 3
(3rd month)
Tháng thứ 4
(4th month)
Tháng thứ 5
(5th month)
Tháng thứ 6
(6th month)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Khảo sát đánh giá thực trạng
(Gap analysis)
Consultant & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
Đào tạo nhận thức về ISO 50001
(Awareness training ISO 50001 50001)
Consultant & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3  
Lập kế hoạch và phân công biên soạn tài liệu (Assign writing documents tasks)
Consultant & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
Biên soạn hệ thống tài liệu ISO 50001
(Writing ISO 50001documentation)
Consultants & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
5
Ban hành hệ thống tài liệu
(Issue documents)
Consultant & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6
Phổ biến chính sách và các yêu cầu toàn công ty (Training policy and requirements to all employee)
Consultant & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
7
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
(Training Internal audit)
Consultant & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8
Thực hiện đánh giá nội bộ
(Internal audit)
Consultants & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
9
Họp xem xét của lãnh đạo
(Management review)
Consultant & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
10
Khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
(Corrective and preventive action)
Consultant & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
11
Đánh giá chứng nhận
(Certificating audit)
CB & ISO team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
 
Tổng ngày công
(Total mandays)
Total/ Month
4
4
3
4
4
1
20
 
 
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng